12 x 12” Garden $800

IMG_0914


© Jennifer L Whitney 2023